İrtidat

Admin Kavramlar 4.748 Kişi Okudu

Bismillah..

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidayete erdiremez.

Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve rasulüdür.

İrtidatın Tanımı

İrtidat, arapça bir kelime olup, ridde’nin türevidir. Ridde lügatte, bir şeyin kendisini değiştirmek veya bir halden bir hale çevirmek demektir. İrtidat ise, bir şeyi bırakıp başka bir şeye dönüş yapmak demektir. Istılahta ise, gerek niyet, gerek küfre götüren bir fiil ile ya da bir sözle İslam dininden çıkıp küfre dönmek manasına gelmektedir. Bütün bunlar alay etmek maksadıyla yapılsa da, inadına yapılsa da kişiyi dininden çıkarır, canını malını heder eder.

Ridde küfre mahsustur (küfre geri dönmeyi ifade eder). İslam’da ridde terimi kullanıldığı zaman ondan ancak dinden çıkaran büyük küfür kastedilir. İrtidat ise küfür hakkında da, başka bir şey hakkında da kullanılır.

İrtidat edip, dinden dönen, İslam’ı terk edip küfrü veya şirki seçen kimseye mürted denir. Mürted, müslümanlığı kendi isteğiyle hiçbir baskı olmadan seçtiği halde, sonradan çeşitli nedenlerle yine kendi arzusu ile terkeden, küfrünü açıkça ortaya koyan insandır. Eğer kişi, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

“Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar.” (Bakara, 2/217)

Ehli Sünnet’e göre ridde iki çeşittir:

Mücerred Ridde: İslam’a savaş açmadan ve müslümanlara herhangi bir eziyet vermeden bir şahsın dinden çıkmasıdır. Böyle bir mürted öldürülmeden kendisinden tevbe etmesi istenir. Şayet tevbe eder ve küfründen dönerse kabul edilir, dönmezse öldürülür.

Ağır Ridde: Bu, irtidat ettikten sonra İslam’a savaş açan ve müslümanlara eziyet eden bir şahsın riddesidir. Böyle bir mürtedden tevbe etmesi istenmez, yakalandıktan sonra yapacağı tevbe kabul edilmez. Küfründen dolayı öldürülür.

Ehli Sünnet, ancak akıllı bir kimsenin dinden dönmesinin geçerli sayılacağını ittifakla kabul eder. Çocuk ve aklı olmayan, uyku, hastalık veya mubah bir ilacı içmesi sebebiyle aklı giden kimselerin dinden çıkması geçerli değildir. Bunların sözlerine dayanılarak mürtedlik hükmü verilemez.

İrtidatın Kısımları

Kişi, İslam’ı hükümsüz kılan hususlardan birisini işlediği takdirde irtidat ortaya çıkar. Bunlar da pek çok olmakla birlikte hepsi dört kısımda toplanabilir.

Söz ile İrtidat: Allah Subhanehu ve Teala’ya yahut rasulüne yahut meleklere yahut diğer rasullere söven  ya da Allah’tan başkasına dua eden yahut Allah’tan başkasını, yalnızca Allah’ın güç yetirebileceği hususlarda yardıma çağıran kimselerin söyledikleri sözler veya şeriatı küçük düşürücü bir takım sözleri söylemek bu kabildendir.

Fiil ile İrtidat: Allah Subhanehu ve Teala’dan başkasına secde etmek yahut ondan başkası için kurban kesmek veyahut herhangi bir ibadet çeşidini Allah’tan başkasına yapmak. Kasten mushafı tahkir etmek yahut sihir yapmak, onu öğrenmek ve öğretmek, Allah’ın indirdiği ile hükmetmemek ve onun yerine hükümler koymak, tağutlara askerlik yapmak, tağutlardan hüküm talep etmek gibi durumlarda bu kısma girer.

İtikad ile İrtidat: Allah Subhanehu ve Teala ile beraber bir ortak olduğuna yahut haram şeylerden herhangi birisinin mübah olduğuna itikat etmek yahut mübah şeylerden birisinin haram olduğuna itikad etmek yahut dinden kesin olarak bilinen ve farz olduğu üzerinde icma bulunan bir şeyin farziyetine inanmamak gibi şeylerde bu kısma dahildir.

Şek ve Şüphe ile İrtidat: Allah’ın varlığından, birliğinden, Kur-an’ın Allah tarafından gönderildiğinden, İslam’ın hükümlerinden ve buna benzer bir takım inanç esaslarının doğruluğundan şüphe etme ve tereddüte kapılmak gibi inançlar bu kısımda mütalaa edilir.

İrtidadın Sabit Oluşundan Sonraki Hükümleri

İslam hukukunda bir kişinin irtidat ettiği mahkeme yolu ile sabit olduğu takdirde onun mürted olduğuna dair verilen hüküm sonucunda, çeşitli hükümler söz konusu olur.

1- Eğer tevbesi kabul edilen kimselerden ise tekrar İslam’a dönmesi ve irtidatından vazgeçmesi için davet edilmesi. Eğer tevbe edip, irtidatından dönerse onun tevbesi kabul edilir.

2- İrtidat etmekte ısrar ettiği takdirde öldürülür.

Al’i b. Ebî Tâlib (radıyallahu anh)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: 

“Dinini değiştireni öldürünüz.” [1]

3- Malının tasarrufunun kısıtlanması. Bu kısıtlık tevbe etmesinin isteneceği süre boyuncadır, bu süre zarfında malında tasarrufta bulunamaz. Eğer tevbe ederse malı ona geri verilir. Aksi takdirde onun malı müslümanların Beytu’l-mal’ı için bir fey’dir.

4- Hanımı ile arasında ayrılık meydana gelir. Eğer zevcesi müslüman kalmaya devam ediyorsa mürted olduktan sonra hanımından hiçbir şey ona helal değildir. Kadının iddeti bitmeden önce Allah Teala’ya tevbe etmesi hali müstesna.

5- Onunla müslüman akrabaları arasında mirasçılığın kesilmesi. Ne o onlara, ne onlar ona mirasçı olabilir.

Usâme b. Zeyd (radıyallahu anh)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: 

“Müslüman da kâfire mirasçı olmaz, kâfirde müslümana.” [2]

6- Mürted olduktan sonra gasledilmez (yıkanmaz), kefenlenmez, cenaze namazı kılınmaz ve müslümanların kabristanına kesinlikle defnedilmez.

Ve alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

DİPNOTLAR
[1] (Buhari: 3017)
[2] (Buhari: 1588 ; Müslim: 1614/1)

Etiketler

Bunlarda ilginizi çekebilir...