Nevâkıdul-İslâm Metninin Tercümesi

Admin İktibas 4.216 Kişi Okudu

İmam Muhammed bin Abdulvahhâb (rahimehullah) şöyle demiştir:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.

Bil ki! İslam’ı bozan şeyler, on tanedir.

Birincisi: Allah Teala’ya ibadette şirk koşmak. Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“Gerçekten, Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa, doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur.” (Nisâ, 4/48)

“O, kendisine şirk koşana şüphesiz cenneti haram kılmıştır, onun barınma yeri ateştir. Zulmedenlere yardımcı yoktur.” (Mâide, 5/72) 

Allah’tan başkası adına, cinler ve kabirler adına kurban kesmek şirk olan amellerdendir.

İkincisi: Her kim, kendisiyle Allah arasına aracılar koyar, onlara dua eder, onlardan şefaat ister veya onlara tevekkül ederse, icma ile kâfir olur.

Üçüncüsü: Her kim, müşrikleri tekfir etmez veya onların kâfir olduklarında şüphe ederse veyahut onların yolunun da doğru olduğunu kabul ederse, kâfir olur.

Dördüncüsü: Her kim, başkasının yolunun Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in getirdiği yoldan daha kâmil olduğuna ya da başkasının hükmünün Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hükmünden daha iyi olduğuna inanırsa, kâfir olur.

Tıpkı tağutların hükmünü Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hükmünden üstün tutmak gibi.

Beşincisi: Her kim, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in getirmiş olduğu şeylerden herhangi birisine buğzederse, o fiili yapsa dahi icma ile kâfir olur. Bunun delili Allah Teala’nın şu ayetidir:

“İşte böyle! Çünkü onlar gerçekten Allah’ın indirdiğini çirkin gördüler. Bundan dolayı Allah da, onların amellerini boşa çıkardı.” (Muhammed, 47/9)

Altıncısı: Her kim, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in getirmiş olduğu İslam dininden herhangi bir şeyle veya onun mükâfat ve ceza olarak bildirdiği şeylerle alay ederse, icma ile kâfir olur. Bunun delili Allah Teala’nın şu ayetidir:

“De ki: Allah ile O’nun ayetleri ve Rasulü ile mi alay ediyorsunuz? Özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz.” (Tevbe, 9/65-66)

Yedincisi: Sihir yapmak. Sarf ve atf sihir çeşitlerindendir. Her kim, bunu yapar veya yapılmasına razı olursa, kâfir olur. Bunun delili Allah Teala’nın şu ayetidir:

“Oysa o ikisi: ‘Biz, yalnızca bir fitneyiz, sakın küfretme’ demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi.” (Bakara, 2/102)

Sekizincisi: Müslümanlara karşı müşrikleri desteklemek ve onlara yardım etmek. Bunun delili Allah Teala’nın şu ayetidir:

“Sizden her kim onları veli edinirse şüphesiz o da onlardandır. Muhakkak ki Allah, zalimler topluluğuna hidayet etmez.” (Mâide, 5/51)

Dokuzuncusu: Her kim, bazı insanların Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şeriatının dışına çıkabileceklerine inanırsa, kâfir olur. Tıpkı Hızır, Musa (aleyhisselam)’ın şeriatından çıkabiliyordu iddiası gibi.

Onuncusu: Allah Teala’nın dininden yüz çevirmek, onu öğrenmemek ve onunla amel etmemek. Bunun delili Allah Teala’nın şu ayetidir:

“Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz, suçlulardan intikam alıcıyız.” (Secde, 32/22)

İslam’ı bozan bu hususlarda; şaka edenle ciddi olan ve korku ile yapan arasında hiçbir fark yoktur. İkrah hali hariç bunları yapmak küfürdür.

Kişiyi İslam’dan çıkaran bu hususların hepsi çok tehlikeli ve çokça meydana gelmektedir. Bu sebeble meydana gelen bu durumlardan her müslüman sakınmalı ve nefsi adına bu durumlara düşmekten korkmalıdır. Biz Allah’ın gazabını ve acıklı azabını gerektirecek durumlardan Allah’a sığınırız.

Salât ve selam yaratılmışların en hayırlısı Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, âlinin ve ashabının üzerine olsun.

Etiketler

Bunlarda ilginizi çekebilir...