Nifak

Admin Kavramlar 9.639 Kişi Okudu

Bismillah..

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidayete erdiremez.

Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve rasulüdür.

Nifakın Tanımı

Nifak, “nefaka” kökünden türemiştir. Nefaka, arzın içine gizlenen tünel demektir. Nifak denilmesinin sebebi, münafığın küfrünü gizlemesi ve onu göstermemesidir. Bir görüşe göre de bu kelime tarla faresinin yuvası anlamına gelen “nafikau’l-yerbu” dan türetilmiştir. Çünkü bu yuvanın üstü yeryüzü ile aynı seviyededir. Altta gizli bir çukur vardır. Tarla faresi bunu ihtiyaç anında tehlikeden kurtulmak için hazırlar ve avcılarını ancak bununla aldatabilir. Münafık da aynı şekilde içinde gizlediği şeyden farklı bir görünümde olur. Istılahta ise, İslam’ı ve hayrı açığa çıkarmak, küfrü ve şerri gizlemektir. Nifak, bâtının zahire muhalefetidir. Açıktan söylenen söz ve fiillerle kalpteki inancın zıd olmasıdır.

Münafık: İmanı açıklayan, küfrü gizleyen sözü fiiline içi dışına aykırı olan kimsedir. O, İslam’a bir kapıdan girer, diğer kapıdan çıkar. Zahiren imana girer, bâtınen ondan çıkar. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

“İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde “Allah’a ve ahiret gününe inandık” derler.” (Bakara, 2/8)

Rabbimiz yüce kitabında münafıklardan şöyle söz etmektedir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

“Müminlerle karşılaştıkları zaman, ‘Bizde iman ettik’ derler, elebaşılarıyla baş başa kaldıklarında, ‘Biz şüphesiz sizinleyiz, onlarla sadece alay etmekteyiz’ derler.” (Bakara, 2/14)

“Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine ve Peygambere gelin’ dendiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Başlarına kendi işlediklerinden ötürü bir musibet çattığında sana gelip, ‘Biz, iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik’ diye de nasıl Allah’a yemin ederler?” (Nisâ, 4/61-62)

“Onlar güya Allah’ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.” (Bakara, 2/9)

“Onlar yeminlerini kalkan yapıp Allah’ın yolundan alıkoydular. Bu yüzden onlara küçük düşürücü bir azap vardır.” (Mucâdele, 58/16)

Münafık erkekler ve münafık kadınlar, birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah’ı unuttular. Allah da onları unuttu! Çünkü münafıklar fasıkların kendileridir.” (Tevbe, 9/67)

Münafıklarla ilgili ayetler incelendiğinde çok şiddetli eleştirilere ve tehditlere hedef oldukları görülür. Allah Subhanehu ve Teala, bir taraftan onların yaptıklarını bildirirken diğer taraftan acı sonlarını hatırlatarak doğru yolu ve kurtuluşu göstermektedir. Münafıkların akıbeti ile kâfirlerin akıbeti birdir. Hatta müslümanları kandırarak mü’min göründükleri için daha büyük bir cezaya çarptırılacaklardır. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

“Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kâfirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.” (Tevbe, 9/68)

“Şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.” (Nisâ, 4/145)

“Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!” (Tevbe, 9/73)

Nifak Türleri

Nifak da tıpkı küfür ve şirk gibi derece derece, mertebe mertebedir. Bir kısmı İslam’dan çıkarır, bir kısmı çıkarmaz. Nifak büyük ve küçük olmak üzere iki kısma ayrılır.

1- Büyük Nifak: Bu, kişinin dışa müslüman olduğunu gösterirken içinde küfrü gizlemesi şeklinde olur. Bu büyük münafıklıktır. Bu tür münafıklık, insanı büsbütün dinden çıkartır. Böyle bir kimse cehennemin en alt derecesindedir.

Bu, kalpte küfrü gizlemek ve imanı dil ve azalarla izhar etmektir. Sahibinden imanı gidermesi ve onu ebedi cehennemlik yapması açısından büyük küfür hangi sonuçları doğuruyorsa bu tür nifak da aynı sonuçları doğurur. Fakat münafığın çekeceği ceza kâfirin çekeceği cezadan daha şiddetlidir. Çünkü o öldüğü zaman cehennemin en altında olacaktır.

2- Küçük Nifak: Bu ameli münafıklıktır. Bu tür münafık, imanın aslını kalbinde muhafaza ettiği halde münafıkların amellerinden herhangi birini yaptığı için bu vasfı alır. Sahibi dinden çıkmaz. İman tamamen kendisinden gitmez. Müslüman ismini de kaybetmez. Diğer günahkarlar gibi o da cehennemde devamlı kalmamak üzere azaba maruz bırakılır. Sahibi, Allah’ın izniyle şefaatçilerin şefaatine nail olanlardandır. Nifakın bu türü bir başlangıçtır ve bunu bir alışkanlık ve adet haline getirenler için büyük nifaka götüren bir yoldur.

Büyük Nifak İle Küçük Nifak Arasındaki Farklar

– Büyük nifak dinden çıkartır ve amellerin boşa çıkmasına neden olur. O halde büyük nifak gerçekte büyük küfür çeşitlerinden birisidir. Küçük nifak ise, (bir amel) riyakârlık ve başkaları tarafından işitilsin diye yapıldığı takdirde kişiyi dinden çıkartmaz.

– Büyük nifak itikat bakımından iç ile dış arasında çelişki olmasıdır. Küçük nifak ise itikat da değil de amellerde iç ile dış arasında bir çelişkisidir.

– Büyük nifak mü’minden sadır olmaz ama küçük nifak bazen mü’minlerde görülebilir.

– Büyük nifaktan ötürü çoğunlukla kişi tevbe etmez. Tevbe etse dahi hakimin huzurunda tevbesinin kabul edilip edilmeyeceği hakkında görüş ayrılığı vardır. Oysa küçük nifak böyle değildir. Kişi bundan dolayı Allah Teala’ya tevbe eder, Allah da onun tevbesini kabul edebilir.

Nifak Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Şüphesiz nifak probleminin ortaya çıkışına uygun ortamlar, nifakın zuhurunu hızlandırır. Burada nifakın zuhuruna uygun ortamları şu şekilde tespit edebiliriz.

– Bir düşünce, dava, ideoloji, siyasi veya fikri hareket başarıya ulaştığı zaman nifak ortaya çıkmaya başlar. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) döneminde de nifak, müslümanların çok sıkıntı çektikleri ve güçsüz oldukları Mekke’de değil, Medine’de görünmeye ve etkili olmaya başlamıştır. İşte davanın güçlenmesiyle zayıf karakterli, korkak ve menfaatperest bazı insanlar kendilerini tatmin etmek için nifak yapma yoluna başvururlar.

– Bazı kimseler bir davayı veya hareketi yıkmak için onunla açıkça mücadele etme gücünü kendilerinde bulamazlarsa, o zaman gerçek düşüncelerini gizleyip zahiren o davadan görünerek kaleyi içten fethetmeye çalışırlar.

– Sıkıntılar ortaya çıktığında ve davanın mensupları zor durumda kaldıklarında, gerçekte davaya samimi bir şekilde bağlanmamış olan veya davaya bağlılığı zayıf olan kimseler nifaklarını ortaya koyarlar. Bu açıdan bakıldığında irtidat hareketleri de nifakın tezahür ettiği hareketlerdir. 

Münafıkların Alâmetleri

Allah Subhanehu ve Teala mü’minleri münafıkların tuzaklarına düşmemesi ve oyunlarına gelmemesi için Kur-an’da münafıkların vasıflarını ayrıntılı olarak açıklamıştır. Kur-an’ı Kerim’e göre münafıkların bazı özellikleri şunlardır: Müslümanları aldatmaya çalışırlar, kalplerinde hastalık vardır, fesatçıdırlar, müslümanları küçümserler, müslümanları alaya alırlar, kâfirleri dost edinirler, iman ile küfür arasında bocalarlar, Allah’ın indirdiği ile değil; tağutun hükmü ile hükmedilmek isterler, yalan yere yemin ederler, cihaddan kaçarlar, korkaktırlar, mü’minlere iftira atarlar, kötülüğü emredip, iyilikten men ederler.

Ve alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Etiketler

Bunlarda ilginizi çekebilir...