Rasule İttiba’nın Gerekliliği

Admin Makaleler 3.120 Kişi Okudu

Bismillah..

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidayete erdiremez.

Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve rasulüdür.

İttiba, “tebea” kökünden türemiştir. Lügatte, birine uymak, onun yaptığı gibi yapmak, bir kimsenin izinden gitmek, tâbi olmak, itaat etmek gibi manalara gelmektedir. Istılahta ise insanın iradesini müsbet yönde kullanarak Allah’a ve Rasulüne tâbi olması ya da menfi yönde kullanarak şeytana, heva ve hevesine, bâtıl yollara girmesidir.

Allah Subhanehu ve Teala’nın insanlara, hidayet ve kurtuluş yolunu göstermesi için gönderdiği son peygamber Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir. O Kur-an’ın hem davetçisi hemde uygulayıcısıdır. Bu sebeble Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) kıyamete kadar bütün insanlığa rehber ve en güzel örnektir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

“Andolsun ki, Rasulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzâb, 33/21)

Allah Rasulüne iman tevhid akidesinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Allah Teala iman iddiasında olan tüm müslümanlara Peygamber’e itaati, onun yolundan yürümeyi ve onu sevmelerini emretmiştir. Allah Rasulüne tâbi olmak, onu sevmek, Allah’a itaat etmek ve Allah’ı sevmektir. O’na isyan eden ise Allah’a isyan etmiş gibidir. Dünya ve ahirette kurtuluş ancak Peygamber’in getirdiklerine iman etmekle ve O’nun Sünnet’ine uymakla mümkündür. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

(Rasulüm! ) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âli İmrân, 2/31)

 “O Peygamber’e inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nûr’a (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.” (A’râf, 7/157)

“Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada devamlı kalıcıdırlar; işte büyük kurtuluş budur.” (Nisâ, 4/13)

Hayatın her alanında var olan küçük büyük her meselede Peygamber’e uymak O’nun verdiği hükme razı olup, teslim olmak imanın gereğidir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Rasule ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve Rasul’e götürün; bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisâ, 4/59)

“Allah ve Rasulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Rasulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzâb, 33/36)

“Rasul size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.” (Haşr, 59/7)

Rabbimiz yüce kitabımız Kur-an’ı Kerim’de birçok ayeti kerime de Peygamber’e itaati emretmiştir. Allah Teala Peygamber’e itaati kendisine itaatin şartı saymış ve Peygamber’ine itaat etmekten kaçınanarak yüz çevirenlerin küfre düşeceğini bildirmiştir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

“Biz her peygamberi  ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik.” (Nisâ, 4/64)

“De ki: Allah’a ve Rasulü’ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.” (Âli İmrân, 3/32)

“Ey iman edenler! Allah’a ve Rasulüne itaat edin, işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.” (Enfâl, 8/20)

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Rasule itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 47/33)

“Kim Rasul’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisâ, 4/80)

Bu ayetleri çoğaltmamız mümkündür. Bütün bu ayetler Allah’a ve Rasulü Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e itaat etmenin farz olduğunu gösterir. Rasule itaat, getirdiği emirlere uymak yasaklardan kaçınarak hayatın her alanında O’nun -sahih- Sünnet’ine tâbi olmakla gerçekleşir.

Allah Subhanehu ve Teala’dan dileğimiz, bizleri Rasule hakkı ile ittiba eden kullarından eylemesidir. -Allahumme amin-

Bizi İslam ile şereflendiren Allah’a hamd olsun.

Ebu Ahlas.  

Etiketler

Bunlarda ilginizi çekebilir...